corona

Beste ouders, zangers, muzikanten,

Hoogtijd voor een update ! Deze middag kwam vanuit onze koepels Koor & Stem en ook Vlamo eindelijk duidelijkheid voor onze sector : vanaf 1 juli 2020 zal het opnieuw mogelijk zijn om de artistieke koor- en orkestwerking op te starten, repetities en concerten zullen weer toegelaten zijn. Zingen doen we binnenkort dus opnieuw samen!

“Maar nog niet met teveel … en mits uitzonderlijke maatregelen.”

Uiteraard gaat die versoepeling wel gepaard met enkele belangrijke afspraken. Enerzijds gelden de beperkingen vanuit de nationale gefaseerde exit-strategie, zoals bv. het aantal deelnemende personen en het systeem van contactbubbels. Anderzijds moet ook het basisprotocol cultuur gevolgd worden mbt. veiligheid en hygiëne.

Vanuit de Raad van bestuur van Arte Musicale werd in lijn met dit nieuwe protocol, groen licht gegeven voor de opstart van onze werking en laten we nu de besturen van de groepen zelf bekijken in welke mate en vooral wanneer repetities terug gepland worden nog vanaf 1 juli of pas na de zomervakantie.

De RvB Arte Musicale houdt zich wel aan zijn taak om heel zorgzaam de heropstart te begeleiden en aan de nodige verplichtingen te voldoen. Hiervoor is een eigen protocol opgesteld dat je hier kan nalezen :

 

 

Corona maatregelen tijdens activiteiten van Arte Musicale vzw | Versie 3 d.d. 05/07/2020

Waarom dit draaiboek?

Arte Musicale vzw ontwikkelt dit draaiboek om een antwoord te geven op de maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis, met het oog op het hervatten van haar activiteiten. De vzw wil ten alle tijde de verplichte maatregelen opvolgen en de veiligheid voor haar zangers en muzikanten garanderen.

Dit draaiboek (versie 3, 05/07/2020) is een houvast bij de opstart van de repetities, die voor de Nationale Veiligheidsraad opnieuw toegelaten zijn vanaf 1 juli 2020. Dit draaiboek biedt enkel een leidraad voor de opstart van repetities en geen leidraad voor het organiseren van concerten of groepsactiviteiten.

Dit draaiboek is een dynamisch document dat, wanneer nodig, verfijnd en aangepast wordt. Elke aanpassing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Arte Musicale vzw.

Hervatting van activiteiten

Conform de eerder gemaakte afspraken start Arte Musicale haar werking terug op eind augustus 2020. De repetities van de groepen zullen ook bij die opstart worden gepland. Uitzonderingen (i.e. eerder opstarten) zijn mogelijk, maar steeds met respect voor het veiligheidsprotocol en mits duidelijke afspraken met de Raad van Bestuur.

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van Arte Musicale vzw op 16/06/2020 werd ervoor gekozen om onderstaande planning te verkennen : 

 • Repetitie Furiakids op zondag 5, 19 juli en 2 en 16 augustus telkens van 10u tot 11 uur, zonder pauze. 
 • Repetitie Furiosa op maandag 6, 13 en 20 juli telkens van 19u45 tot 20u50 en van 21u10 tot 22u15, met tussenin 20min pauze in de buitenlucht.
 • Het jeugdorkest Forza Muzica repeteert niet meer in juli of augustus 2020 en plant enkel nog een sociale activiteit.
 • Kamerkoor Furiant met repetities op zondag 5 en 12 juli op zondagavond van 19u tot 21u30 (incl. 20min pauze in de buitenlucht)
 • Voor Furiakanti en Furiale wordt nog verder contact genomen met leden/ouders. Er is geen dringende muzikale reden om de repetities op te starten de komende maanden.

De repetities kunnen doorgaan dankzij het treffen van alle voorbereidingen voor een veilige heropstart (zie verder).

Risicoanalyse van de infrastructuur

De repetities gaan door in de voormalige Heilig Hartkerk nabij Sint-Lieven Kolegem, Eeklostraat 5, 9030 Mariakerke.

De verhuurder voorziet niet in voorzorgsmaatregelen. Arte Musicale vzw zal volgende maatregelen nemen:

 • Opmaak en affichering van signalisatie en bewegwijzering
 • Opmaak en affichering van hygiënische voorschriften en veiligheidsvoorschriften
 • Aankoop plakband voor en aanbrengen van signalisatie (plaats stoelen, enz.)
 • Aankoop van 2 afsluitbare vuilbakken
 • Aankoop en beschikbaar stellen van handontsmettingsmiddel
 • Aankoop en beschikbaar stellen van ontsmettingsmiddel voor de contactoppervlakken
 • Aankoop en beschikbaar stellen van mondmasker en handschoenen voor EHBO
 • Afsluiten van het sanitair (niet toegankelijk omdat de veiligheidsmaatregelen niet kunnen gegarandeerd worden)
 • Afsluiten van de koelkast met dranken (niet toegankelijk omdat de veiligheidsmaatregelen niet kunnen gegarandeerd worden)
 • Er wordt maximaal 1 uur aan één stuk gerepeteerd. Erna wordt de ruimte voor minstens 10 minuten verlucht met verse buitenlucht.
 • Tussen de repetities van twee verschillende groepen wordt minstens 1 uur niet gerepeteerd. Op die manier worden er geen sociale bubbels gemengd.
 • Er wordt met maximaal 30 personen in de ruimte gerepeteerd. Dit aantal komt overeen met de huidig geldende laatste veiligheidsmaatregelen.
 • Elke zanger/muzikant heeft 4m² vrije ruimte ter beschikking en er is 2 meter gegarandeerde radiale afstand. De stoelen worden hiervoor op een vaste en afgetapete plaats gesteld en mogen niet verplaatst worden. De zanger/muzikant heeft tijdens de repetitie een vaste stoel. Er mag niet van plaats worden gewisseld worden met een andere zanger/muzikant.
 • Het dragen van een mondmasker is wetenschappelijk gebaseerd op oppervlakteberekening van een gemiddeld koor-repetitielokaal, waaruit blijkt dat de meeste koren repeteren in eerder kleine en vooral lage (plafond) infrastructuur. Het feit dat we de luxe hebben om in een kerkgebouw te oefenen is voor Arte Musicale vzw voldoende voor een gemotiveerd risicobeheer om de zangers voldoende veilig te laten musiceren zonder mondmasker. 
 • Zangers/muzikanten gaan de repetitieruimte één voor één binnen. Ze wachten buiten op veilige afstand van elkaar. Bij het binnenkomen wordt aan elke zanger/muzikant gevraagd zijn/haar handen te ontsmetten met de daartoe voorziene handontsmetting. Vlak daarna tekent de zanger/muzikant het aanwezigheidsregister ifv een mogelijke contacttracing. De zanger/muzikant gaat op de aan hem/haar toegewezen plaats zitten, waarna de volgende zanger/muzikant de ruimte mag betreden. Elke zanger/muzikant voorziet in zijn eigen materiaal: er worden geen partituren, potloden of ander materiaal uitgedeeld.
 • De dirigent wordt extra beschermd door een radiale afstand van 3 meter te voorzien ten opzichte van de dichtste zangers/muzikanten.
 • Na elke repetitie wordt elke contactoppervlak (stoelen, piano, pupiters) ontsmet onder toezicht van de aanwezige coronapiloot (zie verder).

Voorbereidingen voor een veilige heropstart

 • Uitvoeren acties beschreven in de “Risicoanalyse van de infrastructuur”
 • Communicatie naar leden met datum, draaiboek, veiligheidsvoorschriften en hygiënische voorschriften, afsluiting sanitair
 • Communicatie naar ouders van minderjarige leden met datum, draaiboek en veiligheidsvoorschriften, afsluiting sanitair
 • Ledenbevraging naar aanwezigheid via Doodle.

Hygiënische voorschriften

 1. Ontsmet je handen bij het binnenkomen
 2. Respecteer de social distancing en houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar
 3. Geef geen hand, kus of knuffel
 4. Gebruik elke keer een nieuwe papieren zakdoek en gooi deze weg in de aangegeven gesloten vuilnisbak
 5. Hoest of nies liefst in een papieren zakdoek, of in de binnenkant van je elleboog.
 6. Ben je ziek of vertoon je symptomen van ziekte, blijf thuis !
 7. Wie in aanraking komt met COVID-19 (zelf ziek, familielid ziek, …) meldt dit aan de coronacoördinator en wordt voor een periode van 14 dagen niet toegelaten tot de repetities.
 8. Wie ziek wordt tussen twee repetities, meldt dit aan de coronacoördinator en verleent, zo nodig, medewerking aan contacttracing. Arte Musicale vzw leeft hierbij de GDPR-wetgeving na.

Coördinator en coronapiloten

Arte Musicale vzw voorziet een coördinator die erop toeziet dat het draaiboek up-to-date is in samenspraak met de Raad van Bestuur van Arte Musicale vzw en dat de maatregelen en afspraken die erin worden opgenomen consequent worden nageleefd. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen mbt COVID-19 binnen Arte Musicale. Hij is op de hoogte van de voorschriften en ziet erop toe dat alles vlot verloopt en reageert wanneer de regels niet worden opgevolgd.

De coördinator duidt in elke groep van Arte Musicale vzw een coronapiloot aan en leidt deze personen op. De coronacoördinator wordt op de hoogte gebracht van alle afspraken en is gedurende elke repetitie aanwezig ter plaatse om toe te zien op het goede verloop de genomen maatregelen. Bij problemen of vragen kan de coronapiloot terecht bij de coôrdinator, die waar nodig zal in grijpen.

De coördinator is tevens het aanspreekpunt wanneer een lid ziek wordt.

Contactgegevens: Stijn De Roo, 0479751609, corona@artemusicale.be of stijn.deroo@artemusicale.be.

Hoe ziet ons repetitielokaal eruit ?